กองสวัสดิการสังคม
นางพันธิวา โปธาคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
.
นายพิทักษ์ คำแปง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
.
นางสาวภัสสร โสมเพ็ชร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
.