ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายนิกรณ์ เสนสุภา
ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้
โทร 089-8517016
นายสนอง เสาร์สาร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลี้
โทร 087-1823544
นายสุรักษ์ แสนกุดเลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 064-5158813
นายทรงพล วิจาอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 084-6083426
นางวันเพ็ญ ชาญสมร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 091-0186684
นายชิด ฟุ่มฟองฟู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 084-3652505
นายติ๊บ ต๊ะก๋องมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 064-9255026
นางวราภรณ์ ศรีเปิ้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 093-1345494
นายชวน ใจสุยะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 064-2101237