กองคลัง
นางสาวทองเพียร เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
.
นางอรัญญา เงินมูล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
.
นางสาวปริญญา แดงชัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
.
นางอาภรณ์ ไพรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
นางสุริยา เชียงจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
.
นายธีรเกียรติ ตันอุตม์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายจิรพงศ์ ธรรมนิทรา
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นายปฎิภาณ วิปัดทุม
พนักงานจ้างทั่วไป
.
รอดำเนินการ