กองการศึกษา
นางสาวจอมสุดา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.
นายเอกชัย สุระจินดา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
.
นางสาวสุพรรณี ขัดสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
นางธิดาวรรณ ปินทรายมูล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
.
นางนวลจันทร์ เยาวสุนทร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
.
นางนอม คำสมุทร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
.
นางณัฐณิชา ประนันท์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
.
นางยุพิน แก้ววงศ์วาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดีจันทร์ สายวัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวมัณฑิตา ศรีใจต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวปวันรัตน์ สีวิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจิราวรรณ สุภาใจดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุกัญญา จันทร์ต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางนพวรรณ วังแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ