กองช่าง
นายศุภกิจ ม่วงลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นายอดุลย์ ใจก้อน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
.
นายกิตติพงษ์ พุฒโต
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายกุลเชษฐ์ บุญมาดวง
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
.
นายทศพล สุติยะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
.
นายสุรศักดิ์ สิงห์ไชย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
.
นายระบิล หล้าจ้อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
.