ตรวจสอบภายใน
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลลี้
.
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทาแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
.