สำนักปลัด
 1. ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง
  หัวหน้าสำนักปลัด
  1. ฝ่ายปกครอง

   นางสุกัญญา วันสูง
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   1. งานบริหารทั่วไป

  2. ฝ่ายอำนวยการ