กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางกรสิริ ปาลามา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.
นายกฤษฎา กัลจาก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
.
นางสาววิจิตรา สอนใต้
พนักงานจ้างทั่วไป
.