กองส่งเสริมการเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีกมล อินแฝง
หัวหน้าสำนักปลัด รักาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางณัฐมน สิงห์ก่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร